Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (February 15, 2017) and the forecast for Thursday (February 16, 2017).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 16-18 (ºC) 50-60 (%) 16-18 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 17-19 (ºC) 35-45 (%) 17-19 (ºC) 35-45 (%)

Lahore 10-12 (ºC) 80-90 (%) 10-12 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 11-13 (ºC) 65-75 (%) 11-13 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 10-12 (ºC) 60-70 (%) 10-12 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 07-09 (ºC) 75-85 (%) 07-09 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 04-08 (ºC) 50-60 (%) 04-08 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 08-10 (ºC) 60-70 (%) 08-10 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 09-11 (ºC) 75-85 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 11-13 (ºC) 65-75 (%) 11-13 (ºC) 65-75 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 06:27 pm (Today)

Sunrise: 07:03 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close