Wednesday, November 29th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (November 16, 2016) and the forecast for Thursday (November 17, 2016).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 14-16(ºC) 45-55(%) 14-16(ºC) 45-55(%)

Karachi 13-15(ºC) 45-55(%) 14-16(ºC) 45-55(%)

Lahore 07-09(ºC) 80-70(%) 07-09(ºC) 80-70(%)

Larkana 13-15(ºC) 60-70(%) 13-15(ºC) 60-70(%)

Mirpurkhas 09-11(ºC) 70-80(%) 09-11(ºC) 70-80(%)

Muzaffarabad 05-07(ºC) 70-60(%) 05-07(ºC) 70-60(%)

Peshawar 07-11(ºC) 50-60(%) 07-11(ºC) 50-60(%)

Quetta 00-02(ºC) 40-50(%) 01-01(ºC) 40-50(%)

Rawalpindi 07-09(ºC) 90-80(%) 07-09(ºC) 90-80(%)

Sukkur 11-13(ºC) 75-85(%) 11-13(ºC) 75-85(%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 05:44 pm (Today)

Sunrise: 06:49 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close