Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (September 22, 2016) and the forecast for Friday (September 23, 2016).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 50-60 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Larkana 41-43 (ºC) 40-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 38-40 (ºC) 40-50 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 29-31 (ºC) 60-70 (%) 28-30 (ºC) 65-75 (%)

Peshawar 32-37 (ºC) 50-60 (%) 32-37 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 35-37 (ºC) 05-15 (%) 36-38 (ºC) 05-15 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 40-50 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 42-44 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 06:28 pm (Today)

Sunrise: 06:20 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close