Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Tuesday (September 20, 2016) and the forecast for Wednesday (September 21, 2016).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 39-41 (ºC) 35-45 (%) 41-42 (ºC) 35-45 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 55-65 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 33-35 (ºC) 50-60 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Larkana 42-44 (ºC) 40-50 (%) 41-43 (ºC) 40-50 (%)

Mirpurkhas 39-41 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 33-35 (ºC) 50-60 (%) 32-34 (ºC) 45-55 (%)

Peshawar 36-39 (ºC) 50-60 (%) 36-39 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 05-15 (%) 35-37 (ºC) 05-15 (%)

Rawalpindi 35-37 (ºC) 40-50 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 43-45 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 25-35 (%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 06:30 pm (Today)

Sunrise: 06:19 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close