Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Monday (August 08, 2016) and the forecast for Tuesday (August 09, 2016).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 33-35 (ºC) 75-85 (%) 33-35 (ºC) 75-85 (%)

Karachi 30-32 (ºC) 70-80 (%) 30-32 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 32-34 (ºC) 65-75 (%) 31-33 (ºC) 60-70 (%)

Larkana 39-41 (ºC) 45-55 (%) 39-41 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 34-36 (ºC) 65-75 (%) 34-36 (ºC) 65-75 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 70-80 (%) 31-33 (ºC) 65-75 (%)

Peshawar 35-39 (ºC) 50-60 (%) 35-39 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 20-30 (%) 35-37 (ºC) 30-40 (%)

Rawalpindi 32-34 (ºC) 75-85 (%) 31-33 (ºC) 70-80 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 45-55 (%) 39-41 (ºC) 45-55 (%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 07:11 pm (Today)

Sunrise: 06:02 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close