Tuesday, November 28th, 2023
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Saturday (March 05, 2016) and the forecast for Sunday (March 06, 2016).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 16-18(ºC) 60-70(%) 16-18(ºC) 60-70(%)

Karachi 18-20(ºC) 65-75(%) 19-21(ºC) 65-75(%)

Larkana 14-16(ºC) 70-80(%) 14-16(ºC) 70-80(%)

Lahore 14-16(ºC) 80-90(%) 15-17(ºC) 80-90(%)

Mirpurkhas 15-17(ºC) 55-65(%) 15-17(ºC) 60-70(%)

Muzaffarabad 08-10(ºC) 75-85(%) 08-10(ºC) 80-90(%)

Peshawar 07-12(ºC) 80-95(%) 07-12(ºC) 70-85(%)

Quetta 03-05(ºC) 85-95(%) 03-05(ºC) 85-95(%)

Rawalpindi 12-14(ºC) 80-90(%) 12-14(ºC) 80-90(%)

Sukkur 16-18(ºC) 70-80(%) 16-18(ºC) 70-80(%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 06:37 pm (Today)

Sunrise: 06:47 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close