Thursday, January 20th, 2022
Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (February 03, 2016) and the forecast for Thursday (February 04, 2016).

=============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

=============================================================

Hyderabad 09-11 (ºC) 60-70 (%) 09-11 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 12-14 (ºC) 50-60 (%) 12-14 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 06-08 (ºC) 75-85 (%) 06-08 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 07-09 (ºC) 70-80 (%) 08-10 (ºC) 70-80 (%)

Mirpurkhas 08-10 (ºC) 65-75 (%) 08-10 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 02-04 (ºC) 90-95 (%) 02-04 (ºC) 90-95 (%)

Peshawar 02-06 (ºC) 85-95 (%) 02-06 (ºC) 85-95 (%)

Quetta (-02)-00 (ºC) 60-70 (%) (-02)-00 (ºC) 60-70 (%)

Rawalpindi 03-05 (ºC) 85-95 (%) 04-06 (ºC) 85-95 (%)

Sukkur 07-09 (ºC) 70-80 (%) 07-09 (ºC) 70-80 (%)

=============================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------

Sunset: 06:19 pm (Today)

Sunrise: 07:11 am (Tomorrow)

=============================================================Copyright Business Recorder, 2016


the author

Top
Close
Close