Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Wednesday (September 16, 2015) and the forecast for Thursday (September 17, 2015).

==========================================================

CITIES TODAY TOMORROW

==========================================================

Hyderabad 37-39 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 65-75 (%) 34-36 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 35-45 (%)

Larkana 38-40 (ºC) 50-60 (%) 39-41 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 33-35 (ºC) 45-55 (%) 32-34 (ºC) 45-55 (%)

Peshawar 35-39 (ºC) 75-85 (%) 35-39 (ºC) 75-85 (%)

Quetta 32-34 (ºC) 15-20 (%) 33-35 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 36-38 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 35-45 (%)

Sukkur 40-42 (ºC) 50-60 (%) 40-42 (ºC) 50-60 (%)

==========================================================

Karachi

----------------------------------------------------------

Sunset: 07:08 pm (Today)

Sunrise: 06:05 am (Tomorrow)

==========================================================Copyright Business Recorder, 2015


the author

Top
Close
Close