Wednesday, September 20th, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (September 12, 2017) and the forecast for Wednesday (September 13, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 36-38 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 45-55 (%)

Mirpurkhas 35-37 (ºC) 50-60 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 30-32 (ºC) 55-65 (%) 28-30 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 00-10 (%) 32-34 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 45-55 (%)

Sukkur 39-41 (ºC) 40-50 (%) 39-41 (ºC) 40-50 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:38 pm (Today)

Sunrise: 6:16 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close