Wednesday, September 20th, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Friday (September 08, 2017) and the forecast for Saturday (September 09, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 35-37 (ºC) 55-65 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 60-70 (%) 32-34 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 35-37 (ºC) 45-55 (%) 36-38 (ºC) 40-50 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 36-38 (ºC) 50-60 (%) 36-38 (ºC) 50-60 (%)

Muzaffarabad 32-34 (ºC) 55-65 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 00-10 (%) 33-35 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 34-36 (ºC) 50-60 (%) 32-34 (ºC) 55-65 (%)

Sukkur 37-39 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 45-55 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:43 pm (Today)

Sunrise: 6:15 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close