Wednesday, September 20th, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (September 04, 2017) and the forecast for Tuesday (September 05, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 65-75 (%) 32-34 (ºC) 65-75 (%)

Lahore 30-32 (ºC) 65-75 (%) 29-31 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 37-39 (ºC) 50-60 (%) 37-39 (ºC) 50-60 (%)

Mirpurkhas 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 55-65 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 10-20 (%) 33-35 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 30-32 (ºC) 65-75 (%)

Sukkur 38-40 (ºC) 40-50 (%) 38-40 (ºC) 40-50 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:47 pm (Today)

Sunrise: 6:13 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close