Wednesday, September 20th, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Friday (September 01, 2017) and the forecast for Saturday (September 02, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 32-34 (ºC) 70-80 (%) 33-35 (ºC) 70-80 (%)

Karachi 32-34 (ºC) 75-85 (%) 32-34 (ºC) 70-80 (%)

Lahore 29-31 (ºC) 65-75 (%) 28-30 (ºC) 75-85 (%)

Larkana 33-35 (ºC) 60-70 (%) 34-36 (ºC) 60-70 (%)

Mirpurkhas 32-34 (ºC) 70-80 (%) 33-35 (ºC) 70-80 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 55-65 (%) 30-32 (ºC) 60-70 (%)

Peshawar 34-38 (ºC) 30-40 (%) 34-38 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 00-10 (%) 33-35 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 31-33 (ºC) 60-70 (%) 30-32 (ºC) 65-75 (%)

Sukkur 34-36 (ºC) 70-80 (%) 34-36 (ºC) 60-70 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 6:50 pm (Today)

Sunrise: 6:12 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close