Tuesday, September 26th, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Sunday (May 21, 2017) and the forecast for Monday (May 22, 2017).

============================================================

CITY TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 25-35 (%) 40-42 (ºC) 25-35 (%)

Karachi 33-35 (ºC) 60-70 (%) 33-35 (ºC) 60-70 (%)

Lahore 29-31 (ºC) 35-45 (%) 32-34 (ºC) 30-40 (%)

Larkana 47-49 (ºC) 15-25 (%) 47-49 (ºC) 15-25 (%)

Mirpurkhas 39-41 (ºC) 30-40 (%) 39-41 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 28-30 (ºC) 40-50 (%) 27-29 (ºC) 45-55 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 34-36 (ºC) 10-20 (%) 34-36 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 33-35 (ºC) 30-40 (%) 35-37 (ºC) 25-35 (%)

Sukkur 46-48 (ºC) 25-35 (%) 46-48 (ºC) 25-35 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:13 pm (TODAY)

Sunrise: 05:43 am (TOMORROW)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close