Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Wednesday (May 10, 2017) and the forecast for Thursday (May 11, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 43-45 (ºC) 25-35 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 38-40 (ºC) 15-25 (%) 39-41 (ºC) 10-20 (%)

Larkana 46-48 (ºC) 20-30 (%) 46-48 (ºC) 20-30 (%)

Mirpurkhas 42-44 (ºC) 40-50 (%) 42-44 (ºC) 40-50 (%)

Muzaffarabad 31-33 (ºC) 30-40 (%) 33-35 (ºC) 25-35 (%)

Peshawar 35-40 (ºC) 30-40 (%) 35-40 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 30-32 (ºC) 15-25 (%) 30-32 (ºC) 25-35 (%)

Rawalpindi 37-39 (ºC) 25-35 (%) 38-40 (ºC) 20-30 (%)

Sukkur 45-47 (ºC) 20-30 (%) 45-47 (ºC) 20-30 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:07 pm (Today)

Sunrise: 05:48 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close