Wednesday, August 23rd, 2017
Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Tuesday (April 18, 2017) and the forecast for Wednesday (April 19, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 30-40 (%) 40-42 (ºC) 30-40 (%)

Karachi 34-36 (ºC) 50-60 (%) 34-36 (ºC) 50-60 (%)

Lahore 44-46 (ºC) 20-30 (%) 44-46 (ºC) 15-25 (%)

Larkana 47-49 (ºC) 10-20 (%) 47-49 (ºC) 10-20 (%)

Mirpurkhas 40-42 (ºC) 30-40 (%) 41-43 (ºC) 30-40 (%)

Muzaffarabad 36-38 (ºC) 20-30 (%) 35-37 (ºC) 15-25 (%)

Peshawar 37-41 (ºC) 30-40 (%) 37-41 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 33-35 (ºC) 10-20 (%) 34-36 (ºC) 10-20 (%)

Rawalpindi 37-39 (ºC) 15-25 (%) 37-39 (ºC) 10-20 (%)

Sukkur 46-48 (ºC) 15-25 (%) 46-48 (ºC) 15-25 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 06:56 pm (Today)

Sunrise: 06:04 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close